Iespējas

Darbinieki

 • Amatu katalogs
 • Personificētas darbinieku kartītes
 • Izmaksas, kas nav saistītas ar darba attiecībām (citas izmaksas)

Darba laika uzskaite

 • Individuāli darba laika kalendāri
 • Darba laika tabeles
 • Darba laika režīms normālam, maiņu un summētam darbalaikam

Aprēķini, atskaites u.c.

 • Algas nodokļu aprēķini atbilstoši jaunākajai nodokļu likumdošanai
 • Algu un avansu saraksti
 • Algas kartīšu nosūtīšana e-pastā
 • Automatizēta algu maksājumu uzdevumu izveide un eksports uz banku sistēmām
 • Nodokļu atskaites

Fiziskas personas

 • Personificētas kartītes
 • Izmaksas fiziskām personām
 • Nodokļu atskaites

Atvaļinājumi

 • Vidējās izpeļņas aprēķins normālam un summētam darba laikam
 • Uzkrātā atvaļinājuma kalendāro dienu aprēķins