Grāmatvežu kalendārs 2018


Svarīgākie grāmatvedības atskaišu datumi


  • Ziņojums par VSAOI no DŅ darba ienākumiem, IIN un UDRVN pārskata mēnesī – individuāls termiņš

  • Ziņas par darba ņēmējiem – ne vēlāk kā 1 dienu, pirms persona uzsāk darbu, ja ziņas tiek sniegtas papīra formā, vai ne vēlāk kā 1 stundu, pirms persona uzsāk darbu, ja ziņas tiek sniegtas elektroniski elektroniskajā deklarēšanas sistēmā

  • Ziņas par darba ņēmējiem – dienā, kad persona faktiski sāk darbu – par personām, kuras paredzēts nodarbināt sezonas rakstura darbos

  • Ziņas par darba ņēmējiem – uzņēmuma līguma noslēgšanas dienā – par fizisku personu, kura nav reģistrējusies Valsts ieņēmumu dienestā kā saimnieciskās darbības veicēja

  • Ziņas par darba ņēmējiem – ne vēlāk kā 1 dienu, pirms uzsāk vai beidz algoto darbu ārvalstīs (citā Eiropas Savienības dalībvalstī vai valstī, ar kuru Latvijai ir noslēgta un stājusies spēkā konvencija par nodokļu dubultās uzlikšanas un nodokļu nemaksāšanas novēršanu)

  • Ziņas par darba ņēmējiem – 3 darba dienu laikā pēc tam, kad persona ir mainījusi vai zaudējusi DŅ statusu

  • Ziņas par darba ņēmējiem – profesijas koda maiņa, nākamajā mēnesī līdz VSAOI veikšanas termiņam

  • Ziņas par darba ņēmējiem – kapitālsabiedrības valdes locekli, kas atbilst likuma “Par valsts sociālo apdrošināšanu“ 1.panta 2.punkta “m“ apakšpunktā minētajiem nosacījumiem, nākamajā mēnesī līdz VSAOI veikšanas termiņam

  • Ziņas par darba ņēmējiem – MUN maksātājs – 3 darba dienu laikā pēc reģistrācijas par MUN

  • Ziņojums par sezonas laukstrādnieku ienākuma nodokļa maksātāju darba ienākumiem, iedzīvotāju ienākuma nodokli un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām – katru mēnesi piecu darbdienu laikā pēc sezonas laukstrādnieka ienākuma nodokļa maksātāja (darba ņēmēja) nodarbināšanas mēneša pēdējās dienas

  • Informācija par aizdevumu fiziskajai personai – līdz pēctaksācijas gada 1. jūnijam

  • IIN gada deklarācija – no 1. marta līdz 1. jūnijam.

  Citi svarīgi datumi