27.06.2011.

27.-28. jūnijā Budapeštā (Ungārija) notiek starptautiska valodas tehnoloģijām veltīta konference META-FORUM, kas ir oficiāls Ungārijas ES prezidentūras pasākums daudzvalodīgai Eiropas informācijas sabiedrībai.

Konference pulcē Eiropas nozīmīgāko pētniecības centru pārstāvjus, mazus un lielus tehnoloģiju uzņēmumus, tulkošanas pakalpojumu nodrošinātājus un citus valodu tehnoloģiju lietotājus, valodu kopienas un politiku veidotājus, kas ir atbildīgi par izpētes un inovāciju atbalstīšanu. Konference META-FORUM 2011 iepazīstina ar pārskatiem par 30 Eiropas valodām, kuros apskatīts katras valodas stāvoklis digitālajā laikmetā. Citu Eiropas valodu starpā analizēts arī latviešu valodas tehnoloģiskais nodrošinājums.
Konferences META-FORUM dalībnieki apspriež valodas tehnoloģiju attīstības pamatkoncepciju. Trīs koncepcijas izstrādes grupās un interneta diskusijās speciālisti no vairāk nekā 100 uzņēmumiem un pētniecības centriem ir apkopojuši skaidru redzējumu par turpmāko izpēti un jaudīgām valodas tehnoloģiju programmām, kas mainīs mūsu darbu un ikdienas dzīvi. Kā paskaidroja Hanss Uškoraits (Hans Uszkoreit), META-NET koordinators: "Ar pareizu koncepciju, dalībniekiem un plānu mēs varam nodrošināt Eiropas valodu nākotni un Eiropas rūpniecības sektora konkurētspēju. Nodokļu maksātāju izmaksas par šādu darbu, iespējams, nebūs lielākas kā par 100 kilometru maģistrāles būvniecību jaunā dalībvalstī."
Nozares izstādē, kas norisinās paralēli galvenajai konferencei, ar prezentācijām un demonstrācijām piedalās vadošie valodas tehnoloģiju uzņēmumi, kā arī tiek rādīti jaunākie rezultāti, kas sasniegti Eiropas Savienības līdzfinansētos pētniecības un attīstības projektos. Foruma izstādē piedalās arī Latvijas uzņēmums Tilde, kurš rāda inovatīvus tehnoloģiskos risinājumus mazajām valodām un iniciatīvas Valodu krasts sasniegumus. Tilde iepazīstina arī ar ES valodas tehnoloģiju projektu pirmajiem rezultātiem, piemēram, unikālu automatizētās tulkošanas izstrādes platformu.
Konferencē META-FORUM daži no izcilākajiem Eiropas valodu tehnoloģijas zinātniekiem iepazīstina ar situāciju nozarē, jaunākajiem sasniegumiem un veiksmes stāstiem. Forumā uzstājas tādi lieli valodas tehnoloģiju izstrādātāji un lietotāji kā Google, IBM, Daimler Corporation, Vodafone, Eiropas Komisijas tulkošanas dienests, kas iepazīstina ar saviem sasniegumiem un nākotnes plāniem valodas tehnoloģiju jomā. No Latvijas dalībniekiem konferencē uzstājas Andrejs Vasiļjevs, Tildes valdes priekšsēdētājs, kurš savā referātā salīdzina dažādu valodu tehnoloģisko attīstību, raksturo latviešu valodas situāciju un uzsver nepieciešamību nodrošināt vienādas iespējas visām Eiropas valodām.
Vērienīgo forumu organizē META-NET — izcilības tīkls, ko veido 47 izpētes centri 31 valstī un ko līdzfinansē Eiropas Komisija. META-NET veido Daudzvalodu Eiropas tehnoloģisko savienību (META - Multilingual Europe Technology Alliance), kurā iesaistījušās vairāk nekā 280 valodas tehnoloģiju pētniecības un izstrādes organizācijas no 40 valstīm. META-NET aktivitātes Ziemeļvalstīs un Baltijas valstīs nodrošina projekts META-NORD, kurā sadarbību starp vadošajiem šo valstu pētniecības centriem koordinē Tilde. No Latvijas META-NET tīklā piedalās arī Latvijas Universitātes Matemātikas un informātikas institūts.
Kultūras un valodu daudzveidība ir raksturīga Eiropas integrācijas iezīme. Lai gan Eiropas Savienībā ir 23 oficiālās valodas, mūsu kontinentā kopumā tiek runāts aptuveni 60 valodās. Iedzīvotājiem, uzņēmējiem, patērētājiem un tūristiem sniegtās informācijas apjoms aug ļoti strauji. Vai uzņēmumi un valsts iestādes spēs iztulkot šo milzīgo teksta apjomu 23-60 valodās? 23 valodas veido 506 tulkošanas virzienus no vienas valodas uz jebkuru citu, 60 valodām jau ir nepieciešami 3540 tulkošanas virzieni. Protams, mēs nevaram upurēt mūsu valodu daudzveidību. Bet vai mēs varam atļauties to uzturēt?
Eiropas integrācija nojauc robežas brīvai cilvēku, preču un kapitāla kustībai. Pēdējās atlikušās robežas, kas traucē brīvai ideju un domu plūsmai, ir mūsu valodu barjeras. Pašlaik valodu barjeru dēļ netiek izmantotas gan milzīgas ekonomiskās iespējas, gan ir ierobežota sabiedrības līdzdalība Eiropas mēroga diskusijās par kopējiem ES un globālās attīstības jautājumiem.
Paredzams, ka valodu tehnoloģijas nodrošinās līdzekļus valodu barjeru pārvarēšanai. Dažu pēdējo gadu laikā ir ievērojami uzlabojusies automātiskā tulkošana. Tomēr izpēte un izstrāde joprojām ir pārāk lēna un sadrumstalota un ekonomisku iemeslu dēļ pārsvarā koncentrējas uz angļu valodu. Lielākajā daļā Eiropas valodu ir izteikts resursu trūkums, dažas pat pilnībā atstātas novārtā. Šīs problēmas neļauj runāt par drošām mūsu valodu nākotnes izredzēm.
Īstenojot plānoto lielo darbu, tiks ne tikai uzlabota automātiskā tulkošana, bet arī radītas atbalsta tehnoloģijas daudzām citām vajadzībām. Valodas tehnoloģijas sniedz cilvēkiem iespēju sadarboties, mācīties, kārtot darījumus un dalīties zināšanās, šķērsojot valodu barjeras. Jau tagad valodu tehnoloģija ikdienā noder, piemēram, lai uzrakstītu e-pasta vēstuli vai internetā saplānotu ceļojumu. Mēs izmantojam valodas tehnoloģiju sniegtās priekšrocības, kad meklējam un tulkojam tīmekļa lapas, lietojam teksta redaktora pareizrakstības un gramatikas pārbaudes līdzekļus, dodam balss komandas sava automobiļa izklaides sistēmai vai mobilajam tālrunim, saņemam ieteikumus tiešsaistes grāmatu veikalā vai izpildām mobilās navigācijas programmas sniegtos audionorādījumus. Tuvākajā nākotnē mēs varēsim sarunāties ar datorprogrammām, kā arī mašīnām un iekārtām, tostarp ilgi gaidītajiem mājkalpotājiem robotiem, kuri drīz vien būs sastopami gan mājās, gan darbavietās. Ikreiz, kad mums būs nepieciešama informācija, mēs to vienkārši palūgsim un pieprasīsim palīdzību, kad tā būs vajadzīga. Cilvēku un tehnoloģijas saziņas barjeras likvidēšana mainīs pasauli.
Sekmīgu valodas lietojumprogrammu izveides priekšnosacījums ir liels apkopotu un apstrādātu valodas datu apjoms, piemēram, teksta materiāli un runas ieraksti. Otrs priekšnosacījums ir pamattehnoloģiju pieejamība valodas analīzei. Budapeštā rīkotajā forumā META-NET iepazīstinās ar META-SHARE — jaunu pakalpojumu, kas paredzēts šādu resursu koplietošanai un uzturēšanai un kas ievērojami sekmēs pētniecību un attīstību. Šādu resursu esamība un pieejamo resursu kvalitāte katrai valodai atšķiras atkarībā no valodas komerciālā nozīmīguma, problēmām, kādas šī valoda sagādā automātiskai apstrādei, un šīs valodas jomā jau veiktajiem pētījumiem. META-NET valodu pārskati ir pirmais dokuments, kurā novērtēta Eiropas valodu situācija tehnoloģiju atbalsta ziņā. Tas parāda, kāpēc lielākajai daļai valodu ir nopietnas problēmas, un norāda uz jomām, kur tehnoloģiju attīstības atšķirības ir vislielākās.
META-FORUM 2011 galvenais vēstījums: kaut gan ES un tās dalībvalstis jau iepriekš ir atbalstījušas daudzus atsevišķus pētniecības projektus, taču tehnoloģiskā plaisa, kas šķir “lielās” un “mazās” valodas, joprojām palielinās. Līdz šim Eiropā vēl nav īstenotas pietiekami apjomīgas aktivitātes, kas nodrošinātu trūkstošo resursu un tehnoloģiju izveidi, kā arī tehnoloģiju pārnesi uz lielāko daļu valodu. Ir vairāki svarīgi iemesli, kāpēc šī aktuālā problēma jārisina kopīgiem spēkiem, piedaloties Eiropas Savienībai, tās dalībvalstīm un nozares uzņēmumiem: mazo valodu lielais finansiālais slogs uz vienu iedzīvotāju, nepieciešamība pārnest tehnoloģijas no vienas valodas uz citām, resursu, rīku un pakalpojumu savstarpēja izmantojamība, kā arī apstāklis, ka valodu robežas nesakrīt ar politiskajām robežām. Eiropai ir jārīkojas, lai sagatavotu tās valodas digitālajam laikmetam. Valodas ir vērtīga kultūras mantojuma daļa, tāpēc mums jānodrošina to nākotne.

Tīmekļa vietnes:
META-NET
META-FORUM
Materiāli presei, informāciju par konferenci citās valodās: šeit