Kādā vārdā saukt jāņuzāles? 1/3

Autore : Madara Mieriņa

Kādos tik vārdos, veidos un variantos nevar nosaukt jāņuzāles, kurām tik tikko vienu nosaukumu reizēm var atcerēties! Lai Jāņos netrūktu nedz dziesmu, nedz arī zālīšu nosaukumu – trejdeviņu jāņuzāļu nosaukumi.*


Reibinošākajām smaržām

Parastā vīgrieze (Filipendula ulmaria)

Dieva koks, graizes zāle, grenzes zāle, mātene, mātes zāle, mūžīgā jaunība, pliderkšņi, vedriekši, vīderksne, vidgriezis, vidrēksnis, vīdirkšnes, vidrieksne, vīdrikste, vīdriži, vidzirgsnes, vidzirkņi, vīgrēkši, vīgrēsts, vīgriesis, vīgriešļi, vīgriezene, vīgriezne, vīgrieznis, vīgriezi, vīgrīse, vīgrīss, vīgrista, vīgriža, vijgrieste, vijgrieži, vīrēksne, vīngrieži, vīreksts, vīrieksta, zalktenājs.

Sononimi parastā vīgrieze

Piparmētra  (Mentha piperita)

Dārzmētra, fefermince, Jāņa mētras, krūšu mētras, pefermente, pepermence, pepermencis, pepermenes, pepermente, pepermince, piparmence, piparments, piparu mētra, pipermences, pipermētras, pipermince, pipuru mētra, saltā mētra, saltmētras, upmētras, upesmētra.

Parastā kalme (Acorus calamus)

Jāņu zāles, kalavājs, kalaveji, kalavīri, kallas, kalma, kalmi, kalmji, kalvars, kalva, kalvene, kalveri, kalve, kalvi, karele, kolmi, kārvele, ongusti, skalbe, skalbi, skalpji, skalps, skāpes, smaržīgās skalbes, šķalbes, šķelpes, šķelpis, šķelpsne, ūdens skalbes.

Sinonīmu vārdnīca ziedi

Brīvai elpošanai un stiprām plaušām

Āboliņi (Trifolium)

Āboliņu zāle, ābolītis, ābols, āboltiņš, āboļa zāle, ābulins, ābuliņš, ābuls, ābultiņi, amoliņš, amols, dāboliņš, dāboliņu zāle, dābols, dāboltiņš, dāboļi, dābuliņš, dābuls, klevers, lielais āboliņš, meža āboliņš, trejlapis.

Sinonīmu vārdnīca Āboliņi

Parastais rasaskrēsliņš (Alchemilla vulgaris)

Asinszāle, brūtīte, cūkroze, cūku roze, dārči, kaķu zāle, kazu krēsliņš, kazu zāle, krēteliņš, kreteļlapa, kroklapa, kroku lapa, kroķa lapa, kroķlapiņas, krumpūzis, Māras bruncīši, rasaspodiņš, rasaspuķes, rasas zāle, rasene, rasenīši, rasenīte, rasines, rasinīcas, rasiņa, raskrēsliņš, raskrētītes, rasmas, raspodiņš, raspuķe, rasu kausiņš, rasukrēsliņi, rasule, rasuzāles, retējs, retels, rīta rasenīte, rožkrētiņi, sarauču zāle, saules krēsliņš, saules rasene, saules trekterīts, sējas lapiņas, sirdszālītes, skreteliņa, skreidulis, skreitāls, skreiteliņš, skuteliņš, spranču zāles, stulpīte, vēja slota.

Raskrēsliņš sinonīmi

Parastais deviņvīruspēks (Verbascum thapsus)

Deviņa vīra spēks, deviņi ziedi, deviņspēks, deviņvīra spēks, deviņvīrpuķe, deviņvīrs, deviņvīruspēks, deviņvīrzieds, deviņzieds, Dieva kārkls, elšamā zāle, lāčauss, lāčauzas, maldsveces, plaukšņu zāle, plaušu zāle, saules svece, saulessvece, saules rieži, saules vieši, saules vieži, saulsvece, saulviesis, sviesta zāle.

deviņvīru spēks sinonīmi

Lielākajiem jāņuzāļu klēpjiem

Madaras (Galium)

Jānīši, Jāņa zāle, jāņuzāle, krējumpuķe, madaliņas, madare, madareņa, maduras, madūras, madurītes, mārakas, maralas, maranas, māranas, māravas, marenes, marenīte, mārkākas, mārlakas, marnakas, medenes, medulāji, medulene, meduspuķe, nameitiņa, siera puķe, skauģa pulveris, spārvenes, sviestpuķītes, treikene, vārnacs, vārnadzis, varnagas, varnaka, vārnkājas, vārnnagas, vecjāņzāle, virze, zalkšpuķe.

Sinonīmu vārdnīca ziedi

Birztalu nārbulis (Melampyrum nemorosum)

Bišu krēsliņi, drebulis, gailinis, gailinīte, gailīši, Jāņa zāle, Jāņu zālīte, Jāņa zieds, kādilas, nārbulīte, nārzbulis, nērbuļi, ņērbule, ņārbuls, silgalvīši, snaibule, zilgalve, zilgalviņi, zilgalvīte, zilgalvītis.

Sinonīmu vārdnīca ziedi

Papardes (Filices)

Jāņu zāle, paparda, paparde, papardiņas, papardis, paparīte, paparkliņa, paparksne, paparkstiņa, paparksts, paparkšķi, papārkšiņa, paparkšķi, paparkšķīte, paparnīte, paparņi, paparšiņa, papāršķi, paparziņa, paparzītis, paparži, paperde, papērksne, papernis, paperži.

*Šos un vēl citus nosaukumus meklējiet šajā grāmatā: Ēdelmane. I., Ozola Ā. Latviešu valodas augu nosaukumi. Rīga: Augsburgas institūts, 2003.

Sinonīmu vārdnīca