Dalība Tildes mākslas projektā ARS ex MACHINA, NOLIKUMS

Sabiedrība Tilde ir uzņēmums, kas rūpējas par lokālām vērtībām globālā mērogā, tāpēc interesanta, bet arī likumsakarīga ir ideja Tildes produktu veidolā iekļaut jauno Latvijas mākslinieku darbus. Tilde vēlas atbalstīt jaunos talantus, sniedzot iespēju mākslas darbus popularizēt Tildes produktu un pakalpojumu lietotājiem, kuru skaits pārsniedz 300 tūkstošus. Mēs ticam, ka tehnoloģijas un māksla var savstarpēji iedvesmoties un mijiedarboties, radot interesantus un netradicionālus darbus.

1. VISPĀRĒJIE NOTEIKUMI

Šis nolikums nosaka dalības noteikumus un kārtību, kādā tiek iesniegti, novērtēti un apbalvoti darbi SIA Tilde mākslas projektā ARS ex MACHINA (tālāk tekstā – projekts).

2. PROJEKTA MĒRĶIS
1. SIA Tilde (tālāk tekstā – Tilde) ir izveidojusi mākslas projektu, lai, apvienojot tehnoloģiju un mākslas vērtības, radītu vizuāli atraktīvus tehnoloģiskus risinājumus un stimulētu Latvijas mūsdienu mākslinieku darbu popularizēšanu un apriti arī neparastākās vidēs un auditorijās.
2. Projekta mākslas darbu reprodukcijas, digitālās versijas un to fragmenti tiks izmantoti Tildes programmproduktu, pakalpojumu un informatīvo materiālu vizuālajā noformējumā.
3. Projekta darbi digitālā formātā un informācija par māksliniekiem ikvienam bez maksas būs pieejami projekta mājaslapā internetā, tā veicinot projekta darbu un mākslinieku plašu pazīstamību.
4. Projekta uzvarētāji iegūs naudas balvas, kā arī iespēju izrādīt projektam iesniegtos oriģināldarbus izstādē.
5. Ar vairāku darbu autoriem tiks noslēgts līgums ar Tildi par darbu reprodukciju izmantošanu drukātā formā poligrāfiskiem mērķiem un drukas darbiem.

3. PROJEKTA GAITA
1. Projekts notiek vienu reizi gadā. Tilde izsludina darbu iesūtīšanu projektam.
2. Projektā aicināts piedalīties jebkurš vismaz 16 gadu vecs Latvijas iedzīvotājs (tālāk tekstā – autors), kurš ir profesionāls mākslinieks, Latvijas Mākslas akadēmijas students vai kultūrizglītības vidusskolas mākslas nozares audzēknis.
3. Katrs autors projektam var iesniegt ne vairāk par 3 (trim) darbiem. Projekta darbi (tālāk tekstā – darbs) ir fiziskas gleznas, oriģināli, kas atbilst vispārējām izstādes prasībām.
4. Vērtēšanai iesniedzamais darbs ir jānofotografē, un šādi iegūtā darba reprodukcija jāiesniedz elektroniski. Lai nodrošinātu vērtēšanas objektivitāti un anonimitāti, mākslinieka paraksts (autogrāfs) uz gleznas pirms fotografēšanas ir jāaizklāj.
5. Darbus vērtē žūrija un sabiedrība. Vērtēšana notiek 2 (divās) kārtās.
6. Projekta uzvarētājiem tiek piešķirtas naudas balvas.
7. Atlases kārtā izvēlēto darbu autori var tikt uzaicināti piedalīties izstādē, kas notiks 2011. gada rudenī.

4. PROJEKTA TERMIŅI
1. Projekta darbu iesūtīšana sākas 2011. gada 5. jūlijā.
2. Projekta darbu iesūtīšana beidzas 2011. gada 19. augustā.
3. Darbu pirmā vērtēšana – atlases kārta – notiek līdz 2011. gada 29. augustam. Atlases kārtā tiek izvirzīti vismaz 50 (piecdesmit) finālisti.
4. Darbu otrā un pēdējā vērtēšana – fināls – notiek no 2011. gada 7. septembra līdz izstādes noslēgumam.
5. Autoriem rezultāti tiek paziņoti izstādes noslēguma dienā.

5. DARBU IESŪTĪŠANA PROJEKTAM
1. Lai piedalītos projektā, autoram jānosūta aizpildīta pieteikuma veidlapa uz e-pasta adresi: makslasprojekts@tilde.lv. Pieteikuma veidlapa kopš 5. jūlija ir pieejama Tildes mājaslapā: www.tilde.lv/makslasprojekts.
2. Aizpildītajai veidlapai kā pielikums jāpievieno nofotografētais projektam iesniedzamais darbs elektroniskā formātā (ar aizklātu autora parakstu/autogrāfu).
3. Pielikumā iesūtāmā elektroniskā formātā sagatavotā darba tehniskie parametri – JPG vai PNG formāts, lielums nepārsniedz 2 MB.

6. DARBU VĒRTĒŠANAS KĀRTĪBA
1. Darbus vērtē projekta žūrija: Latvijas Nacionālā mākslas muzeja direktore Māra Lāce, Latvijas Mākslas akadēmijas rektors Aleksejs Naumovs, mākslas zinātniece un kritiķe Laima Slava un Tildes valdes priekšsēdētājs Andrejs Vasiļjevs.
2. Darbu vērtēšana notiek anonīmi divās kārtās – atlases kārtā un finālā.
3. Žūrija projekta darbus vērtē anonīmi.
4. Atlases kārtā darbus vērtē tikai projekta žūrija, katru darbu novērtējot 5 ballu sistēmā (1 – zemākais vērtējums; 5 – augstākais vērtējums). Finālam tiek atlasīti vismaz 50 (piecdesmit) lielāko punktu summu ieguvušie darbi.
5. Finālā tiek vērtēti atlases kārtā lielāko punktu summu ieguvušie darbi. Finālā darbus vērtē projekta žūrija, projekta mājaslapas apmeklētāji un izstādes apmeklētāji. Darbi tiek vērtēti 5 ballu sistēmā. Katram projekta žūrijas dalībniekam ir viena balss (1 - 5 balles), un vienu balsi veido visu interneta balsotāju un izstādes apmeklētāju balsojums.
6. Interneta balsotāju un izstādes apmeklētāju balsi (1 - 5 balles) nosaka gan darbam piešķirtais vidējais vērtējums, gan darba popularitāte (cik daudz ir balsots tieši par šo darbu).
7. Lai noteiktu konkursa uzvarētāju, tiek summētas visu četru žūrijas locekļu balsis un sabiedrības vērtējuma balss. Uzvar darbi ar lielāko saņemto punktu summu.

7. BALVAS UN IZMAKSAS KĀRTĪBA
1. Naudas balvas (stipendijas) tiek piešķirtas 3 (trim) pirmo vietu ieguvējiem – attiecīgi Ls 250, Ls 150 un Ls 100 apmērā. Stipendijas saņēmēji stipendiju saņem, noslēdzot stipendiāta līgumu ar ziedojumu fondu.
2. Vairākiem darbu autoriem Tilde piedāvās slēgt līgumus par darbu izmantošanu drukātā formā Tildes programmproduktu noformēšanā.
3. Tilde piešķirs divas speciālbalvas labākajiem darbiem kategorijās Interneta balsojuma uzvarētājs un Izstādes apmeklētāju simpātija.

8. CITI NOTEIKUMI
1. Žūrijas locekļi, kā arī viņu ģimenes locekļi nedrīkst pretendēt uz projekta balvām.
2. Autors ievēro Latvijas autortiesību likumdošanu un garantē, ka projektam iesūtītais darbs ir viņa autordarbs.
3. Autors, iesūtot darbu projektam, apliecina, ka ir gatavs slēgt līgumu ar Tildi par sava darba izmantošanu poligrāfiskā kvalitātē drukātā formā.
4. Autors, iesūtot darbu projektam, apliecina, ka ir gatavs piedalīties izstādē un sagatavot savu darbu izrādīšanai tajā.
5. Autors, iesūtot darbu projektam, apliecina, ka Tilde šo darbu bez atlīdzības neierobežoti drīkst izmantot elektroniskā formātā dažādiem projekta mārketinga, reklamēšanas un popularizēšanas mērķiem.
6. Tilde visos darba lietojumos norādīs autora vārdu. Uz projekta laiku un pēc tam – ne mazāk kā divus gadus – Tilde izveidos un uzturēs vietni ar projektam iesūtīto darbu attēliem un informāciju par autoriem. Šī vietne un informācija būs brīvi pieejama ikvienam interneta lietotājam.
7. Autors drīkst atsaukties uz sadarbību ar Tildi.

9. NOBEIGUMA NOTEIKUMI
Projekta nolikumu un tā grozījumus apstiprina Tilde.

PROJEKTA INFORMĀCIJA:
Kontaktpersona: Ilze Leimane, SIA Tilde Mārketinga daļas vadītāja
Tālrunis: +371 67 605 001;

E-pasts: makslasprojekts@tilde.lv
www.tilde.lv/makslasprojekts