Projekta
Digitalizācijas iniciatīvas studējošo iesaistei un studiju kvalitātes pilnveidei Latvijas Universitātē un projekta sadarbības partneru augstskolās” (Nr. 8.2.3.0/22/A/006) rezultāti.
  

2023. gada 31. decembrī noslēgsies projekts “Digitalizācijas iniciatīvas studējošo iesaistei un studiju kvalitātes pilnveidei Latvijas Universitātē un projekta sadarbības partneru augstskolās” (Nr. 8.2.3.0/22/A/006). 

Īstenojot projektu izstrādāti 40 vertikālā un horizontālā līmeņa studiju kursi digitālo prasmju pilnveidei vismaz piektajā līmenī Eiropas Iedzīvotāju digitālās kompetences ietvarā noteiktajām kompetencēm – drošība, digitālā satura veidošana, komunikācija un sadarbība, informācijas un datu lietpratība vai problēmu risināšana, kā arī nodrošināta šo studiju kursu aprobācija 5 augstskolās – Latvijas Universitātē, Vidzemes Augstskolā, Latvijas Biozinātņu un tehnoloģiju  universitātē, Biznesa, mākslas un tehnoloģiju augstskolā “RISEBA” un Transporta un sakaru institūtā. Latvijas Universitāte izstrādāja 7, Biznesa, mākslas un tehnoloģiju augstskolā “RISEBA” 17, SIA “Baltijas Datoru akadēmija” 8, SIA “Datorzinību centrs” 7 un Vidzemes Augstskola 1 studiju kursu. 
Veidojot horizontālo un vertikālo studiju kursu saturu, patstāvīgos darbus un mājas darbus, izmantoti Microsoft Learn platformas digitālo laboratoriju GitHub principi. Mācību materiālos iestrādāts automatizācijas princips, lai tie darbotos bez pasniedzēja iesaistes un studentiem būtu iespējams sniegt atgriezenisko saiti par viņu sniegumu automātiski. 
Latvijas Universitātes izstrādātājā kursā “Civilā aizsardzība” kā digitālās laboratorijas integrētas 4 SIA “Datorzinību centrs” izstrādātās Minecraft spēles, kas ļauj studentiem interaktīvā veidā pārbaudīt kursā apgūtās teorētiskās zināšanas. Kursa vajadzībām SIA “Tilde” izstrādāja arī virtuālo asistentu, kas studentiem sniedz atbalstu kursa satura apguvē, savukārt pasniedzējiem ļauj labāk apzināt studentu ieguldījumu kursa apguvē un attiecīgi sniedz atbalstu arī studentu novērtēšanā. Spēļošanas elementi integrēti arī Vidzemes Augstskolas izstrādātajā kursā “Kiberdrošība”, kurā iekļauta virtuālās realitātes laboratorija. 
Projektā gaitā SIA “Tilde” izstrādāja un projektā iesaistīto augstskolu rīcībā nodeva arī mākslīgā intelekta iespējotu neironu mašīntulkošanas tehnoloģiju, kas īpaši pielāgota augstskolu e-studiju videi, tādējādi studiju procesā ļaujot izmantot dažādu trešo pušu veidotu digitālu mācību saturu, t.sk. specializētus kursus no dažādām mācību mākoņplatformām un zināšanu bāzēm, lai ar tiem papildinātu pašu veidotus kursus un studiju programmas. 

 Projekta laikā projektā iesaistītajās augstskolās ieviesta arī Biznesa, mākslas un tehnoloģiju augstskolas “RISEBA” izstrādāta personalizētas mācīšanās un digitālo prasmju identificēšanas platforma ar integrētu Motival tehnoloģiju. Platforma projektā iesaistītajām augstskolām sniedz iespēju piedāvāt studējošajiem piemērotākos no projektā izstrādātajiem digitālo prasmju kursiem. Ar platformas palīdzību iespējams arī identificēt pagaidām nenosegtās mācību vajadzības, lai izstrādātu kursus nākotnē. 

 Latvijas Universitāte, sadarbojoties ar Latvijas Biozinātņu un tehnoloģiju  universitāti, Vidzemes Augstskolu, Biznesa, mākslas un tehnoloģiju augstskolu “RISEBA”, Transporta un sakaru institūtu un trim nozares partneriem – SIA “Tilde”,  SIA “Baltijas Datoru akadēmija” un SIA “Datorzinību centrs”, no 01.11.2022. līdz 31.12.2023. īsteno projektu “Digitalizācijas iniciatīvas studējošo iesaistei un studiju kvalitātes pilnveidei Latvijas Universitātē un projekta sadarbības partneru augstskolās” (Nr. 8.2.3.0/22/A/006). Projekta mērķis ir sagatavot digitālos studiju kursu materiālus, lai veicinātu studentu digitālo prasmju attīstību. 

Projektu līdzfinansē REACT-EU  finansējums pandēmijas krīzes seku mazināšanai     

 

Informācija atjaunota 28.12.2023. 


Projekta Digitalizācijas iniciatīvas studējošo iesaistei un studiju kvalitātes pilnveidei Latvijas Universitātē un projekta sadarbības partneru augstskolās” (Nr. 8.2.3.0/22/A/006) aktualitātes

2023. gada marta – jūnija periodā projektā “Digitalizācijas iniciatīvas studējošo iesaistei un studiju kvalitātes pilnveidei Latvijas Universitātē un projekta sadarbības partneru augstskolās” aktīvi noritēja projekta 1. posma studiju kursu pilotēšana, nodrošinot kopskaitā 706 studiju kursu novērtējumus. Latvijas Universitāte pilotēja kursus: “Civilā aizsardzība”, “Biznesa un datu analīze ar Power BI”, “Kopīga dokumentu veidošana: OneDrive un GoogleDrive, “Uzņēmējdarbības vadība digitālā vidē un biznesa digitālā transformācija”, “Interneta vietnes izveide” un “Digitālu risinājumu izstrāde, izmantojot bez-koda un maz-koda (no-code/low code) platformas”. Latvijas Biozinātņu un tehnoloģiju universitāte pilotēja kursus: Civilā aizsardzība”, “Biznesa un datu analīze ar Power BI”, “Blogi un sociālie tīkli”, Darbs ar teksta dokumentiem: Microsoft Word”, “Prezentāciju veidošana: Microsoft PowerPoint”, “Digitālā satura publicēšana”, Attēlu apstrāde, “Interneta vietnes izveide”, “Kopīga dokumentu veidošana: OneDrive un GoogleDrive, “Uzņēmējdarbības vadība digitālā vidē un biznesa digitālā transformācija”, “Informācijpratība un kritiskā domāšana” un Informācijpratība un informācijas telpas drošība”. SIA “Biznesa, mākslas un tehnoloģiju augstskola “RISEBA”” kursus: “Civilā aizsardzība”, “Biznesa un datu analīze ar Power BI”, “Kopīga dokumentu veidošana: OneDrive un GoogleDrive”, “Blogi un sociālie tīkli”, “Darbs ar teksta dokumentiem: Microsoft Word”, “Prezentāciju veidošana: Microsoft PowerPoint”, “Attēlu apstrāde”, “Digitālā satura publicēšana”, “Informācijpratība un informācijas telpas drošība”, “Uzņēmējdarbības vadība digitālā vidē un biznesa digitālā transformācija”, “Informācijpratība un kritiskā domāšana”, “Interneta vietnes izveide” un “Digitālu risinājumu izstrāde, izmantojot bez-koda un maz-koda (no-code/low-code) platformas”. Transporta un sakaru institūts pilotēja kursus: Darbs ar lielapjoma teksta dokumentiem: Microsoft Word”, “Prezentāciju veidošana: Microsoft PowerPoint.  

Pārskata periodā Latvijas Universitāte, Vidzemes augstskola, SIA “Biznesa, mākslas un tehnoloģiju augstskola “RISEBA”, Baltijas datoru akadēmija un Datorzinību centrs nodrošināja otrā posma studiju kursu izstrādi. Kursu pilotēšanu plānots uzsākt septembrī. 

SIA “Tilde” pārskata periodā turpināja darbu pie kursa “Civilā aizsardzība”  virtuālā asistenta izstrādes un trenēšanas, kā arī mašīntulkošanas rīka izstrādes mācību kursu automatizētai tulkošanai dažādās valodās. 

SIA “Datorzinību centrs”  nodrošināja kursa “Civilā aizsatrdzība”  paredzētās trešās un ceturtās “Minecraft” spēles izstrādi. 

SIA “Biznesa, mākslas un tehnoloģiju augstskola “RISEBA” turpināja darbu pie vienotā mašīnmācīšanās algoritmu bāzētā mācību vajadzību noteikšanas instrument ar reālā laika kursu rekomendāciju Motival” izveides. 

 

Projekta partneri:  

Latvijas Universitāte, Latvijas Biozinātņu un tehnoloģiju universitāte, Vidzemes augstskola, SIA “Biznesa, mākslas un tehnoloģiju augstskola “RISEBA” un A/S “Transporta sakaru institūts”, SIA “Tilde”, SIA “Baltijas datoru akadēmija” un SIA “Datorzinību centrs”. 

 

Projektu līdzfinansē REACT-EU   finansējums pandēmijas krīzes seku mazināšanai      

Informācija atjaunota: 2023. gada jūnijā 


“DIGITALIZĀCIJAS INICIATĪVAS STUDĒJOŠO IESAISTEI UN STUDIJU KVALITĀTES PILNVEIDEI LATVIJAS UNIVERSITĀTĒ UN PROJEKTA SADARBĪBAS PARTNERU AUGSTSKOLĀS”

SIA Tilde kā sadarbības partneris piedalās Latvijas Universitātes īstenotajā ESF projektā stiprinot Latvijas vadošo augstskolu digitālo kapacitāti.

Projekta līguma numurs: 8.2.3.0/22/A/006

Projekta partneri:
Latvijas Universitāte, Latvijas Biozinātņu un tehnoloģiju universitāte, Vidzemes augstskola, SIA “Biznesa, mākslas un tehnoloģiju augstskola “RISEBA”” un A/S “Transporta sakaru institūts”, SIA “Tilde”, SIA “Baltijas datoru akadēmija”, SIA “Datorzinību centrs”.

Projekta īstenošanas termiņš: 14 mēneši

Projekta kopējais finansējums: 2 060 095,08 EUR. Projektu līdzfinansē REACT-EU finansējums pandēmijas krīzes seku mazināšanai.

Projekta vadītājs: LU Studiju attīstības un pārvaldības pilnveides programmas direktore Inga Šķendere

Projekta mērķis:

Stiprināt Latvijas vadošo augstskolu digitālo kapacitāti, ieviešot vienotas koplietošanas digitalizācijas iniciatīvas piecās Latvijas augstskolās studiju kvalitātes pilnveidei, tai skaitā studentu iesaistei, pārņemot pasaules augstskolu un pasaules un Latvijas IKT nozares pieredzi no trīs Latvijas vadošajiem informācijas un komunikācijas tehnoloģijas nozares uzņēmumiem, kuriem ir vairāk kā 20 gadu pieredze digitālo kompetenču attīstībā, tādējādi paaugstinot studējošo digitālo prasmju līmeni, tuvinot tās nākotnes darba tirgus vajadzībām un prasībām, un transformējot studiju vidi, tādejādi pastarpināti paaugstinot augstskolu konkurētspēju starptautiskajā vidē.

Projekta galvenie aktivitāšu bloki:

A1. Digitālo prasmju satura un atbilstošas metodikas izstrāde un pilnveide, t.sk., pārņemot un adaptējot pasaules labo praksi un adaptējot tos, kā arī digitālā satura izstrāde;
A2. Inovatīvu digitālo tehnoloģisko risinājumu integrēšana studiju procesā;
A3. Studējošā vajadzībās, motivācijā un spējā apgūt jaunas prasmes, bāzētas digitālo prasmju novērtējuma un progresa monitoringa sistēmas adaptēšana un pilotēšana;
A4. Ilgtspējīgs modelis studentu iesaistes un atgriezeniskās saites novērtēšanai, tsk. mācību analītika un digitālo prasmju progresa vērtēšana.

 

Projekta rezultāts:

Ieviestas digitalizācijas iniciatīvas piecās Latvijas augstākās izglītības iestādēs, sadarbībā pilnveidojot esošos un veidojot jaunus studiju kursus/tēmas, pilnveidojot un modernizējot augstāko izglītības iestāžu studiju vidi un studiju kvalitāti.

Publicēts 22.11.2022.Projekta “Digitalizācijas iniciatīvas studējošo iesaistei un studiju kvalitātes pilnveidei Latvijas Universitātē un projekta sadarbības partneru augstskolās” (Nr. 8.2.3.0/22/A/006) aktualitātes

Sākoties 2022./2023. studiju gada pavasara semestrim, projektā “Digitalizācijas iniciatīvas studējošo iesaistei un studiju kvalitātes pilnveidei Latvijas Universitātē un projekta sadarbības partneru augstskolās” aktīvi noritēja projekta 1. posma studiju kursu izstrāde. Projektā izstrādātie kursi ir paredzēti kā papildu mācību materiāli, kas integrējami jau esošajos projektā iesaistīto augstskolu kursos, ar mērķi veicināt studentu pašvadītu mācīšanos. Kursi tiek veidoti Moodle vidē, tādējādi nodrošinot audiovizuālu risinājumu, digitālu atbalsta materiālu, kā arī interaktīvu iesaistes formu izmantošanu. Kursā “Civilā aizsardzība” paredzētie laboratorijas darbi tiek veidoti “Minecraft” spēlēs veidā, tādējādi radot iespēju izspēlēt teorētisko zināšanu praktisku pielietošanu dažādās situācijās. Šajā kursā kā teorijas apguves atbalsta mehānisms paredzēts arī virtuālais asistents. Katrā no projektā izstrādātajiem kursiem integrēta kāda no Eiropas Iedzīvotāju digitālās kompetences ietvarā noteiktajām kompetencēm – drošība, digitālā satura veidošana, komunikācija un sadarbība, informācijas un datu lietpratība vai problēmu risināšana. Katra kursa mērķis ir veicināt tajā iekļautās digitālās kompetences piektajā apguves līmenī.

Februāra beigās pilotēšanai tika nodoti kopskaitā 14 studiju kursi, tostarp Latvijas Universitātes izstrādātie kursi - “Civilā aizsardzība” ar pirmajām divām no kopskaitā četrām plānotajām “Minecraft” spēlēm, “Digitālu risinājumu izstrāde, izmantojot bez-koda un maz-koda (no-code/low code) platformas” un “Biznesa un datu analīze ar Power BI”, SIA “Datorzinību centrs” izstrādātie kursi - “Darbs ar teksta dokumentiem: Microsoft Word”, “Prezentāciju veidošana: Microsoft PowerPoint” un “Kopīga dokumentu veidošana: OneDrive un GoogleDrive”, SIA “Baltijas datoru akadēmija” kursi – “Attēlu apstrāde”, “Microsoft 365: Teams darbs grupās, kopīgas dokumentu mapes”, “Blogi un sociālie tīkli” un “Digitālā satura publicēšana”, kā arī Biznesa, mākslas un tehnoloģiju augstskolas “RISEBA” izstrādātie kursi - “Interneta vietnes izveide”, “Informācijpratība un kritiskā domāšana”, “Informācijpratība un informācijas telpas drošība” un “Uzņēmējdarbības vadība digitālā vidē un biznesa digitālā transformācija”. 2022. / 2023. gada pavasara semestrī kursu pilotēšanu nodrošinās Latvijas Universitāte, Biznesa, mākslas un tehnoloģiju augstskolas “RISEBA”, AS “Transporta un sakaru institūts” un Latvijas Biozinātņu un tehnoloģiju universitāte.

Pārskatā periodā SIA “Tilde” uzsākusi darbu pie kursa “Civilā aizsardzība” virtuālā asistenta, kā arī trešo pušu veidota digitāla mācību satura, t.sk. specializētu kursu no dažādām mācību mākoņplatformām un zināšanu bāzēm, izmantošanai augstskolu e-studiju vidēs paredzētas mākslīgā intelekta iespējotas neironu mašīntulkošanas tehnoloģijas izstrādes.

Projekta partneri:

Latvijas Universitāte, Latvijas Biozinātņu un tehnoloģiju universitāte, Vidzemes augstskola, SIA “Biznesa, mākslas un tehnoloģiju augstskola “RISEBA”” un A/S “Transporta sakaru institūts”, SIA “Tilde”, SIA “Baltijas datoru akadēmija” un SIA “Datorzinību centrs”.

Projektu līdzfinansē REACT-EU finansējums pandēmijas krīzes seku mazināšanai

Informācija atjaunota: 01.03.2023.

Projekta Digitalizācijas iniciatīvas studējošo iesaistei un studiju kvalitātes pilnveidei Latvijas Universitātē un projekta sadarbības partneru augstskolās” (Nr. 8.2.3.0/22/A/006) aktualitātes 

2023. gada jūlijaseptembra periodā projektā “Digitalizācijas iniciatīvas studējošo iesaistei un studiju kvalitātes pilnveidei Latvijas Universitātē un projekta sadarbības partneru augstskolās” tika veikts projekta 1. posma studiju kursu aprobācijas izvērtējums. Studentu vidējais vērtējums kursu apguves laikā iegūtajām zināšanām un prasmēm bija 8,48 punkti no 10 iespējamajiem, savukārt docētāju vidējais vērtējums projekta kursiem bija 8,59 punkti no 10 iespējamajiem. Tāpat šajā periodā Latvijas Universitāte, Vidzemes Augstskola, SIA “Biznesa, mākslas un tehnoloģiju augstskola “RISEBA”, SIA “Baltijas Datoru akadēmija un SIA “Datorzinību centrs strādāja pie 2. posma projekta kursu izstrādes.  

Pārskata periodā SIA “Tilde” pabeidza virtuālā asistenta izstrādi un integrēšanu kursā “Civilā aizsardzība”, savukārt SIA “Datorzinību centrs” noslēdza darbu pie šī kursa “Minecraft” spēlēm. Kursa “Civilā aizsardzība” satura un pirmo divu “Minecraft” spēļu pilotēšana tika nodrošināta 2022. / 2023. akadēmiskā gada pavasara semestrī, savukārt septembrī docētājiem pilotēšanai darbā ar studentiem tika nodots pilnībā izstrādāts kurss, kurā integrētas četras “Minecraft” spēlēs un virtuālais asistents “Digne”, kas nodrošina atbalstu gan studentiem, kuri apgūst šo kursi, gan mācībspēkiem, kas to docē. 

Sākoties 2023. / 2024. akadēmiskā gada rudens semestrim, projektā iesaistītās augstskolas pakāpeniski uzsāk projekta 2. posma kursu pilotēšanu. Pilotēšana noslēgsies 2023. gada nogalē. 

SIA “Tilde” pārskata periodā turpināja darbu pie mācību kursu automatizētai tulkošanai paredzēta mašīntulkošanas rīka izstrādes, savukārt, SIA “Biznesa, mākslas un tehnoloģiju augstskola “RISEBA” turpināja strādāt pie personalizētas mācīšanās un digitālo prasmju identificēšanas rīka izveides. 


Projekta partneri:  

Latvijas Universitāte, Latvijas Biozinātņu un tehnoloģiju universitāte, Vidzemes Augstskola, SIA “Biznesa, mākslas un tehnoloģiju augstskola “RISEBA” un A/S “Transporta un sakaru institūts”, SIA “Tilde”, SIA “Baltijas Datoru akadēmija” un SIA “Datorzinību centrs”. 

 

Projektu līdzfinansē REACT-EU   finansējums pandēmijas krīzes seku mazināšanai      

Informācija atjaunota: 2023. gada 29. septembrī