Tāļa Bērča piemiņas balvas un stipendijas NOLIKUMS 2013

Tāļa Bērča piemiņas balva un stipendija veltīta LatSTE dibinātāja, Ogres ģimnāzijas pedagoga, Ogres Interneta centra un Ogres rajona Pašvaldību vienotās informācijas centra vadītāja Tāļa Bērča piemiņai.

1. PIEMIŅAS BALVAS UN STIPENDIJAS MĒRĶIS

Tāļa Bērča piemiņas balvas un stipendijas (turpmāk – balvas) mērķis ir novērtēt un apbalvot informātikas skolotājus, kas devuši lielu ieguldījumu skolēnu informātikas zināšanu paplašināšanā un informātikas attīstībā savā skolā, kā arī veicinājuši informātikas attīstību skolās un informācijas sabiedrības veidošanu vietējā un Latvijas mērogā, lai stimulētu turpmāku aktīvu darbību un sekmētu skolotāju tālākizglītošanos.

2. BALVAS DIBINĀTĀJS

Sabiedrība Tilde

3. PRASĪBAS BALVAS PRETENDENTIEM

Balvu piešķir vispārējo izglītojošo un vidējo profesionālo skolu informātikas skolotājiem par izciliem ieguldījumiem skolotāja darbā, informātikas jomas attīstīšanu savā skolā un informācijas sabiedrības veidošanu vietējā mērogā, kā arī par ieguldījumu informātikas attīstībā skolās Latvijas mērogā.

4. PIETEIKŠANĀS PERIODS UN KĀRTĪBA

Pieteikšanās periods – no 2013. gada 16. septembra līdz 18. oktobrim. Pieteikt savus pretendentus balvai var pašvaldību izglītības pārvaldes, skolas (skolas vadība, skolotāji, skolēni), kā arī komisijas locekļi.
Pieteikšanās notiek, aizpildot elektronisku pieteikuma veidlapu, kas ir pieejama Tildes mājaslapā www.tilde.lv/pieminasbalva

5. IZVĒRTĒŠANAS PERIODS UN KĀRTĪBA

2013. gada 16. septembrī izsludina pieteikšanos. Komisijas locekļi iepriekš vienojas par kritērijiem, pēc kādiem jāvērtē balvas pretendenti.
2013. gada 22. oktobrī notiek komisijas sēde, kurā komisijas locekļi izvērtē balvas pretendentus un apstiprina balvas saņēmēju.
LatSTE konferencē 2013. gada 31. oktobrī tiek apbalvots Tāļa Bērča piemiņas balvas un stipendijas saņēmējs.

6. BALVAS PIEŠĶIRŠANAS NOTEIKUMI

Balva tiek piešķirta ik gadu vienam informātikas skolotājam, kas atbilst balvas pretendentu prasībām un par ko ir vienojušies komisijas locekļi. Balva tiek piešķirta ikgadējā LatSTE konferencē.

7. BALVAS POPULARIZĒŠANA

Informācija par Tāļa Bērča piemiņas balvu un pieteikšanos uz to tiek ievietota šādās vietnēs: www.tilde.lv, www.latste.lv, www.skolas.lv, www.skolotajs.lv, www.izm.gov.lv, www.isec.gov.lv.
Informācija tiek nosūtīta specializētajiem izdevumiem. Preses relīzes tiek nosūtītas plašsaziņas līdzekļiem un ziņu aģentūrām.
E-pasta vēstules tiek nosūtītas Latvijas skolu direktoriem un Latvijas pašvaldību izglītības pārvaldēm.
Informācija tiek ievietota Izglītības un zinātnes ministrijas informatīvajā izdevumā.
Popularizēšanas aktivitāšu sākums – 2013. gada 17. septembris

8. BALVAS APMĒRS UN IZMAKSAS KĀRTĪBA

Vienreizēja naudas stipendija LVL 1000 apmērā. Goda raksts un piemiņas balva. Stipendijas saņēmējs stipendiju saņem, slēdzot stipendiāta līgumu ar ziedojumu fondu.

9. KOMISIJAS SASTĀVS

Sabiedrības Tilde pārstāvji: valdes priekšsēdētājs Andrejs Vasiļjevs un biznesa attīstības direktore Indra Sāmīte; Ogres Valsts ģimnāzijas direktore Aina Bērce; Auces vidusskolas direktora vietnieks informātikas jautājumos Frīdis Sarcevičs; LatSTE dibinātāja un organizētāja Aija Cunska; Otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmas Skolotājs studiju virziena Vidējās izglītības informātikas un programmēšanas pamatu skolotājs vadītājs, Latvijas Universitātes Datorikas fakultātes asociētais profesors Viesturs Vēzis, Izglītības un zinātnes ministrijas pārstāvis.

10. BALVAS PIEŠĶIRŠANAS ĒTISKIE APSVĒRUMI

Komisijas locekļi, kā arī viņu ģimenes locekļi nedrīkst pretendēt uz piemiņas balvu.

11. BALVAS NOLIKUMA PIEŅEŠANA UN GROZĪŠANA

Balvas nolikumu un tā grozījumus apstiprina komisijas locekļi.